Eleccions a la Federació Catalana Esports d’Hivern

El proper dimecres 22 de juny es celebraran al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat les eleccions a la Presidéncia de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH). Els candidats oficials per a la presidència són Sr. Oscar Cruz i Dalmau i Sr. Ramon Carreras i Juanico.

Serà un acte obert a tothom i l’inici de la primera convocatória del dia 22 de juny serà a les 18 hores i a les 18.30 hores segona. Primer hi haurà el torn d’intervencions dels candidats que es decidirà l’ordre per sorteig, a continuació es faran les votacions de manera presencial. S’anirà cridant a tots els clubs/electors, per ordre alfabètic, per tal que dipositin el seu vot en la urna habilitada. L’horari de les votacions finalitza a les 20 hores. Més tard es farà el recompte de vots i es notificaran els resultats.

Notes:

1ª.- La Junta electoral va adoptar per unanimitat en la reunió del  dia 24 de maig de 2011 que l’assemblea de la votacions es faci al CAR de Sant Cugat del Vallès enlloc de a l’INEFC de Barcelona,  tal i com es va proposar en l’Assemblea extraordinària de convocatòria d’eleccions celebrada del dia 17-5-2011, als efectes de facilitar i procurar la major participació possible.

2ª.-Hi hauran paperetes amb el nom dels candidats i sobres per garantir el vot secret, a disposició dels electors.  

3ª.- Un/a interventor/a de cada candidatura podrà estar present en el moment del recompte del vots.

LLOC DE CELEBRACIÓ:   C.A.R. de Sant Cugat del Vallés

HORA:  1a convocatòria 18 hores

2a convocatòria 18:30 hores

 

Al web www.fceh.cat – apartat “La Federació” – subapartat “Eleccions FCEH 2011”  es troba tota la documentació relacionada amb aquest procés electoral.