Assegurances

Protocol en cas d’accident

Protocol en cas d’accident

CATALÀ

Per a aquells que tinguin contractada la Targeneu o la Multirisc, els detallem a continuació el protocol que cal seguir si pateixen un accident. Remarcar que és obligatori i imprescindible seguir-lo per disposar de cobertura:

.

EN CAS D’URGÈNCIA (TARGENEU I MULTIRISC)

 1. Si es requereix assistència urgent, truqui al telèfon:

(+34) 93 706 52 25

Durant la trucada, li seran sol·licitats els seu nom i cognoms i/o el seu DNI. 

.

 1. Després de realitzar l’assistència, sol·liciti l’informe mèdic de l’assistència rebuda.
 1. Amb aquest informe, complimenti i firmi la Declaració d’accident, dins les 48h següents a l’ocurrència de l’accident.
 1. Enviï la Declaració d’accidents i l’informe mèdic per correu electrònic a: federaciones@fiatc.es

.

SEGUIMENT DE LA LESIÓ (MULTIRISC)

Si com a conseqüència d’una primera atenció, en el criteri dels facultatius que el van atendre, requereix d’una nova assistència, haurà de sol·licitar l’oportuna autorització per correu electrònic autorizaciones.federaciones@fiatc.es, o en persona en horari a les oficines de la Sucursal de FIATC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Per sol·licitar la citada autorització, haurà d’aportar:

 • Còpia de la Declaració d’accidents presentada en el seu moment.
 • DNI (majors d’edat o menors si el posseeixen).
 • Prescripció mèdica per a la visita.
 • Targeta federativa / d’assegurança d’oci.

.

URGÈNCIA EXTREMA O VITAL

Què és una urgència extrema o vital?

Quan la salut de l’accidentat requereix d’un tractament mèdic el més urgent possible degut al risc de mort imminent, grans lesions o invalidesa si no es tracta amb immediatesa.

Què han de fer en cas d’urgència extrema o vital?

 1. Procurar que l’assegurat sigui atès en més aviat possible, indiferentment del protocol indicat.
 2. Posteriorment trucar al telèfon d’assistència (+34) 93 706 52 25 per informar de l’accident i la situació de l’accidentat a l’asseguradora.

.

DECLARACIÓ D’ACCIDENTS

A continuació pot descarregar la seva declaració d’accidents, que junt amb l’informe mèdic haurà de fer arribar a l’asseguradora FIATC per correu electrònic a autorizaciones.federaciones@fiatc.es.

TARGENEU – Descarregar AQUÍ

MULTIRISC JUNY – Descarregar AQUÍ

MULTIRISC GENER – Descarregar AQUÍ

LLICÈNCIA DE COMPETICIÓ I LLICÈNCIA DE TÈCNICS – Descarregar AQUÍ

.

.

CASTELLANO

Para aquellos que tengan contractada la Targeneu o la Multirisc, les detallamos a continuación el protocolo que debe seguirse si sufren un accidente. Remarcar que es obligatorio e imprescindible seguirlo para disponer de cobertura:

.

EN CASO DE URGENCIA (TARGENEU Y MULTIRISC)

 1. Si requiere asistencia urgente, llame al teléfono:

(+34) 93 706 52 25

Durante la llamada le será solicitado su nombre y apellidos y/o su DNI. 

 

 1. Después de realizar la asistencia, solicite el informe médico de la asistencia recibida.
 1. Con este informe, cumplimente y firme el Parte de accidente, dentro de las 48h siguientes a la ocurrencia del accidente.
 1. Envíe el Parte de accidentes y el informe médico por e-mail a: autorizaciones.federaciones@fiatc.es

.

SEGUIMIENTO DE LA LESIÓN (MULTIRISC)

Si como consecuencia de una primera atención, en el criterio de los facultativos que le atendieron, requiere de una nueva asistencia, deberá solicitar la oportuna autorización por email autorizaciones.federaciones@fiatc.es, o en persona en horario en las oficinas de la Sucursal de FIATC, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Para solicitar dicha autorización, deberá aportar:

 • Copia del Parte de accidentes presentado en su momento.
 • DNI (mayores de edad o menores si lo poseen).
 • Prescripción médica para la visita.
 • Tarjeta federativa / de seguro de ocio.

.

URGENCIA EXTREMA O VITAL

¿Qué es una urgencia extrema o vital?

Cuando la salud del accidentado requiere de un tratamiento médico lo más urgente posible debido al riesgo de muerte inminente, grandes lesiones o invalidez si no se trata con inmediatez.

¿Qué debéis hacer en caso de urgencia extrema o vital?

 1. Procurar que el asegurado sea atendido lo antes posible, indiferentemente del protocolo indicado.
 2. Posteriormente llamar al teléfono de asistencia (0034) 93 706 52 25 para informar del accidente y la situación del accidentado a la aseguradora.

.

PARTE DE ACCIDENTES

A continuación puede descargar su parte de accidentes, que junto con el informe médico tendrá que hacerlo llegar a la aseguradora FIATC por e-mail a autorizaciones.federaciones@fiatc.es.

TARGENEU – Descargar AQUÍ

MULTIRISC JUNIO – Descargar AQUÍ

MULTIRISC ENERO – Descargar AQUÍ

LICENCIA DE COMPETICIÓN Y LICENCIA DE TÉCNICOS – Descargar AQUÍ

.