Què és?

Funcions

Funcions

Segons els estatuts de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, les funcions són:

 • Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela dels esports d’hivern a Catalunya en totes les seves disciplines i especialitats esportives.

 • Ordenar, qualificar, i autoritzar les competicions oficials en l’àmbit territorial de Catalunya. Organitzar els campionats nacionals de Catalunya.

 • La prevenció, control i repressió del dopatge.

 • La prevenció, control i repressió de la violència.

 • La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe o raça.

 • L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

 • La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la federació.

 • La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment, i la tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya, en coordinació i col·laboració amb la RFEDI, i si s’escau amb la Federació Española Hielo, pel que fa a les disciplines de gel assumides per la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

 • L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la disciplina corresponent, així com la seva necessària preparació.

 • L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, de l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.

 • La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.

 • Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.

 • Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.

 • El control, en primera instància, dels processos electorals de la federació.

 • L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

 • Vetllar pel compliment de les normatives tècniques vigents que afecten les competicions federades.

 • Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.

 • Supervisar que s’acompleixin, i validar en el seu cas, les condicions d’admissió per a les noves associacions esportives o clubs que sol·liciten afiliar-se a la Federació, d’acord amb el que preveuen els presents Estatuts.

 • En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines i especialitats esportives previstes.