Protecció de dades

Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Actualització en data: 28-6-22

Considerem que la privacitat dels nostres usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència a tots els nostres
processos per a que els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva privacitat.

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen a tercers.

Li preguem llegeixi atentament cadascun d’aquests aspectes que regulen l’accés i ús, i en general, la relació entre la FCEH i els usuaris
d’aquest.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, de l’art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades
personals, l’informem de que la present pàgina web és propietat de:

La relació actualitzada de les activitats de tractament que la FCEH duu a terme es troba disponible al final d’aquesta pàgina.

ENTITAT: FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN
DOMICILI: Rambla Guipúscoa 23-25, 1er E
EMAIL: info@fceh.cat
CIF: Q-58563.28I
En endavant el “FCEH”

Marc Normatiu

La FCEH garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos a l’Ordenament Jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques
  en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Delegat de Protecció de Dades

D’acord amb el RGPD, la FCEH, havent tingut en compte la naturalesa, l’àmbit i les finalitats del tractament, així com el risc associat a les operacions de tractament, ha designat un DPD (delegat de protecció de dades).

El DPD és la persona designada com a punt de contacte amb l’autoritat de control i pot oferir-li informació sobre el tractament de les seves dades i ajudar-lo en cas de voler interposar una reclamació.

NOM: ALICIA DAMON ESTRELLA
TELÈFON: 673 248 261
EMAIL: dpo@safe-lopd.com

Mantingui el control les seves dades

Les dades de caràcter personal que es poguessin recollir seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament i titularitat de la FCEH.

La recopilació i l’ús de dades és essencial per poder oferir-li els nostres serveis. No obstant, ha de saber que només li sol·licitarem aquella informació que sigui estrictament adequada, pertinent i limitada a allò necessari per les finalitats descrites més endavant.

FINALITAT
La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que realitza la FCEH i que estan accessibles al registre d’activitats que està disponible al final d’aquesta pàgina.

Pot accedir a totes les funcions encomanades a la FCEH fent clic AQUÍ.

LEGITIMACIÓ
El tractament de dades es realitza pel compliment d’obligacions legals per part de la FCEH, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la FCEH, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cada una de les activitats de tractament que duu a terme la la FCEH al registre d’activitats que està disponible al final d’aquesta pàgina.

CONSERVACIÓ DE DADES
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació.

ÚS DE LA WEB PER MENORS

La navegació en aquesta web per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’internet per aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

DESTINATARIS

Utilitzem terceres parts per a ajudar-nos a proporcionar els serveis que tenim encomanats. Aquestes terceres parts podran tenir un accés limitat a la seva informació en la mesura necessària per a executar aquestes tasques en representació nostra i estan obligades a no revelar-la ni utilitzar-la per a altres fins.

La FCEH formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguin necessaris per a realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.

La FCEH comprova que tots els encarregats de tractament amb els quals treballa compleixen les seves polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposades per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

Aquests són els serveis externs que tenim encomanats a tercers:
-Assessorament laboral, fiscal o comptable.
-Assessorament jurídic.
-Auditoria.
-Manteniment d’equips i/o aplicacions informàtiques.
-Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
-Hosting i/o manteniment de la web.
-Manteniment tècnic del software.
-Emmagatzematge de dades.
-Màrqueting.
-Clubs i associacions.
-Agència de comunicació, impremta i/o serveis d’edició de vídeos i/o imatges.
-Serveis relacionats amb els centres de tecnificació.
-Serveis relacionats amb la gestió de competicions esportives.

La FCEH no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per a publicitat sense el seu permís explícit.

La FCEH podrà proporcionar informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Processem dades tant dins com fora de la Unió Europea i confiem en mecanismes jurídics per a transferir legalment les dades entre països.

Aquesta transferència de dades és necessària per a desenvolupar els nostres serveis.

SEGURETAT DE LES DADES

La FCEH aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

El website de la FCEH codifica la sessió mitjançant un certificat digital que permet demostrar la identitat del lloc web als navegadors i garanteix que la informació que s’envia per la pàgina no podrà ser interceptada i utilitzada per tercers.

La FCEH es preocupa per la seguretat dels usuaris del seu web i per a això manté actualitzat el programari, aplica un firewall que s’ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per a garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

CONSELLS DE NAVEGACIÓ

Comprovi que el servidor al qual es connecta està situat en el domini correcte, fins i tot quan s’utilitzin enllaços emmagatzemats en favorits.
No utilitzi adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els quals se sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.

Teclegi directament les direccions dels llocs web als quals desitja connectar-se.

QUINS DRETS TÉ VOSTÈ RESPECTE A LES SEVES DADES?

Vostè té dret a conèixer si la FCEH està tractant les dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FCEH deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment per al seu tractament en qualsevol moment.

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb la FCEH, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentades, indicant com a assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

QUINES OBLIGACIONS TÉ VOSTÈ RESPECTE A LES SEVES DADES?

Vostè es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre elles.
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis encomanats a la FCEH.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, o rebre informació de serveis encomanats a la FCEH.

Com a usuari vostè es compromet al fet que la informació facilitada a la FCEH sobre terceres persones ha estat recaptada d’acord amb la normativa vigent i havent recaptat el consentiment del titular de les dades.

Com a usuari d’aquesta web es compromet a utilitzar el website de la FCEH, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

Vostè es compromet a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la FCEH, en accedir a tals llocs web vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.

El present AVÍS LEGAL s’actualitzarà periòdicament, pel que resultaran aplicables les condicions que es troben vigents i publicades en el moment d’utilització de la web o dels serveis encomanats a la FCEH. Li preguem llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu ús, així com periòdicament, a fi de mantenir-se totalment informat.

Si vostè té alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal pot contactar amb nosaltres a través de la informació de contacte indicada més amunt.

CONSENTIMENT

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part de la FCEH en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Pot anul·lar qualsevol autorització quan ho desitgi dirigint-se a la FCEH amb les dades indicades més amunt.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i a la jurisdicció competent per a conèixer de qualssevol demandes que aquesta web susciti serà la dels jutjats que corresponguin a la província de la FCEH, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

Els enllaços continguts en aquesta web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a la FCEH, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre la FCEH i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. La FCEH tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços a la web del website hauran de respectar les següents condicions:

• L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini, ni recomanació per part de la FCEH de la pàgina que realitza l’enllaç.

• La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

• La FCEH podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la FCEH.

• La FCEH no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.

• La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la FCEH excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de la FCEH o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.

La FCEH prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny,
configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï prèvia i expressa autorització del la FCEH.

Respecte a les cites de productes o serveis de tercers, la FCEH reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

RESPONSABILITAT

La FCEH no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que es compromet a fer els majors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a la Web de la FCEH com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
La FCEH no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La FCEH no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en aquesta Web.

No obstant això, en compliment del que es disposa en la LSSI, la FCEH es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que contacti amb la FCEH.
La FCEH no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en la seva web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant d’aquestes.

Inventari d’Activitats de Tractament de la FCEH

Actualització en data: 5-5-22

Sol·licitud de dades a persones federades

 • Els sol·licitem aquestes dades amb la següent finalitat:

  Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela dels esports d’hivern a Catalunya en totes les seves disciplines i especialitat esportives. Per a consultar totes les funcions fes clic AQUÍ.
 • Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

  Contacte: nom, cognoms, direcció, telèfon, email, document identificatiu, firma.
  Característiques personals: data de naixement, edat, nacionalitat, CatSalut, passaport.
  Financers: número de compte.
  Material fotogràfic i audiovisual: imatge i/o veu.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

  INTERÈS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al responsable.
  OBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

  Es mantindran de forma indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Sol·licitud de dades de persones federades tecnificades

 • Els sol·licitem aquestes dades amb la següent finalitat:

  Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela dels esports d’hivern a Catalunya en totes les seves disciplines i especialitats esportives. Per a consultar totes les funcions fes clic AQUÍ.
 • Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

  Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, firma.
  Característiques personals: data de naixement, edat, nacionalitat, CatSalut, passaport.
  Financers: número de compte.
  Categories especials de dades: dades de salut, dades biomètriques.
  Material fotogràfic i audiovisual: imatge i/o veu.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

  INTERÈS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al responsable.
  OBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats específiques.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

  Generalment, conservarem les seves dades personals durant el període necessari per a proporcionar-li els nostres serveis.
  Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferides durant els nostres serveis.

Sol·licitud de dades a clubs o associacions

 • Els sol·licitem aquestes dades amb la següent finalitat:

  Planificar, promoure,dirigir,regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela dels esports d’hivern a Catalunya en totes les seves disciplines i especialitats esportives. Per a consultar totes les seves funcions fes clic AQUÍ.
 • Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

  Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, firma.
  Dades de la junta directiva: nom, càrrec, document identificatiu, email.
  Financers: número de compte.
  Altres dades: esport, acta de constitució, registre d’alta a l’entitat esportiva, comprovant de pagament, acta de composició de la junta directiva.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

  INTERÈS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al responsable.
  OBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

  Generalment, conservarem les seves dades personals durant el període necessari per a proporcionar-li els nostres serveis. Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferides durant els nostres serveis.

Activitat de promoció

 • Els sol·licitem aquestes dades amb la següent finalitat:

  Activitats de promoció encomanades a la FCEH.
  Enviament d’informació institucional.
  Gestió d’instruments de col·laboració.
 • Com obtindrem les dades:

  En esdeveniments i activitats.
  En competicions.
 • Aquestes són les dades que podem obtenir:

  Nom, cognoms, document identificatiu, adreça, firma, telèfon. Imatge i/o veu.
 • Amb la següent finalitat:

  Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, blog, xarxes socials de l’entitat.
  Filmacions destinades a difusió comercial
  Ús intern en memòries i projectes.
  Documents i material gràfic imprès com cartells, fulletons i manuals.
  Imatges per a revistes o publicacions d’àmbit relacionat amb el sector.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

  CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats específiques.
  INTERÈS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al responsable.
  OBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

  Es mantindran de forma indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Gestió de Recursos Humans

 • Els sol·licitem aquestes dades amb la següent finalitat:

  Gestió del personal, control horari, formació, plans de pensions, acció social, prevenció de riscos laborals, règim disciplinari, gestió de la nòmina i de l’activitat sindical. Gestió de processos de selecció de personal.
 • Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

  -Nom, cognoms, document identificatiu, número de seguretat social, adreça, firma i telèfon.
  -Categories especials: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals, grau de discapacitat), afiliació sindical, representant sindical, justificants d’assistència.
  -Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement, dades familiars.
  -Titulacions, formació, experiència laboral. Detalls de feina i carrera administrativa.
  -Dades de control de presència: data, hora d’entrada i sortida, motiu d’absència.
  -Dades econòmiques de nòmina, retencions, dades bancàries.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

  CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part.
  OBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  INTERÈS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al responsable.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

  Es mantindran de forma indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Podem recopilar dades a través de la nostra pàgina web:

Vostè pot navegar per la majoria de pàgines del website sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària
per a proporcionar-li els serveis electrònics que tenim encomanats.

 • Amb la següent finalitat:

  Millorar l’experiència d’usuari de la web.
  Mantenir la seguretat de la web portant a terme un seguiment d’activitats malicioses i detecció del frau.
  Contestar les seves consultes a través del qüestionari de contacte.
  Gestionar subscripcions.
  Participar en processos de selecció de personal.
  ** Mantenir-te informat sobre notícies, esdeveniments o promocionssobre els nostres serveis que t’interessin.
 • Aquestes són les dades que podem sol·licitar:

  Contacte: nom, cognoms, direcció, telèfon, email, document identificatiu, firma.
  Dades tecnològiques: temps de permanència a la web, pàgines visitades, preferències d’idioma, direcció IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu, tipus de navegador, resolució de pantalla.
  Usuari i contrasenya.
 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

  CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats específiques.
 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

  Generalment, conservarem les seves dades personals durant el període necessari per a proporcionar-li els nostres serveis.
  Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferides durant els nostres serveis.