Transparència i Compliance

Informació econòmica

Informació econòmica

Pressupost

Comptes anuals i informe d’auditoria

Subvencions rebudes

Convenis i contractes

Inventari de patrimoni

  • La FCEH no té patrimoni