Pla estratègic

Activitats

Activitats

Promoció i popularització

 • L1: Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern (en les seves diferents modalitats) tant de neu com de gel) en la població infantil, fent una atenció especial a les comarques pirinenques.

 

 • L2: Educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport.

 

 • L3: Conscienciar a la població del Pirineu de la funció social i econòmica que comporten els esports d’hivern a les seves comarques per incorporar en la mentalitat social d’aquest territori aquest substrat cultural com a propi i universal.

 

 • L4: Afavorir la presencia dels esports d’hivern en els mitjans de comunicació.

 

 • L5: Vetllar per la integració de les persones amb una discapacitat dins dels clubs de Catalunya, en l’àmbit de la promoció dels esports d’hivern.

Tecnificació i Alt rendiment

 • L6: Definir l’itinerari esportiu que condueixi la pràctica dels esports d’hivern a Catalunya al nivel més alt de la competició, seguint uns criteris clars i identificats amb uns objectius esportius i tècnics a curt, mig i llarg termini.

 

 • L7: Definir clarament el pla de formació i entrenament esportiu que impulsa la Generalitat i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, així com els punts d’enllaç i continuïtat amb la proposta esportiva de les federacions espanyoles.

 

 • L8: Afavorir que els programes esportius de les federacions espanyoles, estiguin ubicats en centres físicament propers als programes esportius catalans, amb l’objectiu de pujar el nivell esportiu dels esportistes catalans.

 

 • L9: Potenciar la màxima integració dels programes esportius olímpics i paralímpics especialment en serveis i estructures.

 

 • L10: Establir, amb els diferents agents implicats, un Pla esportiu integral que contempli tota la globalitat d’actuació i necessitats de suport a l’entrenament i a la formació acadèmica que requereixen els esportistes de tecnificació i alt nivell.

 

 • L11: Aprofitar l’objectiu de la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Barcelona Pirineu 2022 per definir en quins esports d’hivern es poden obtenir resultats esportius importants en l’horitzó del Pla.

Organització i Recursos

Recursos humans: Formació de tècnics

 • L12: Incrementar el nivell d’especialització i orientació del perfil professional dels tècnics esportius i del personal de suport (delegats tècnics i organitzadors, entre d’altres), a les necessitats actuals dels esports d’hivern.

Recursos humans: Equipaments i instal·lacions

 • L13: Atenent la xarxa específica d’instal·lacions de neu (estacions d’esquí existents), establir una proposta de distribució d’espais esportius amb els acords de col·laboració necessaris per la promoció, d’entrenament i la competició de les diferents disciplines dels esports de neu.

 

 • L14: Establir dins la xarxa complementària que assenyala el Pla Director d’Instal·lacions Esportives de Catalunya, una xarxa específica d’instal·lacions de gel, que contemplin la promoció, l’entrenament i la competició de les diferents disciplines dels esports de gel amb l’oportú encaix territorial tant a nivell ambiental com a nivell socioeconòmic.

 

 • L15: Establir un conjunt d’espais esportius complementaris per l’entrenament dels esports de neu i gel.

Recursos econòmics 

 • L16: Explorar noves formes de finançament i de patrocini per fer front als costos de les instal·lacions de neu i de gel, de les competicions, i fins i tot, dels entrenaments esportius.

Organització esdeveniments esportius

 • L17: Enfortiu la projecció internacional de les marques Catalunya i Pirineu, acollint grans esdeveniments de neu que comportin beneficis per les comarques pirinenques i en consonància amb els objectius esportius i organitzatius del nostre país.

 

 • L18: Aprofitar la projecció internacional de Barcelona per proposar-la com a seu organitzativa de competicions i esdeveniments internacionals de gel.

 

 • L19: Aprofitar els esdeveniments d’esports d’hivern a les comarques catalanes per promocionar l’esport base i escolar d’aquestes disciplines.