La Federació

Taulell d’anuncis

Taulell d’anuncis

En aquest apartat podeu consultar els comunicats oficials de la FCEH en referència a expedients disciplinaris, processos electorals i altres qüestions.

.

Resolucions FCEH

.

.

  • Bases per a la selecció d’Escoles de Tècnics Esportius d’Hivern per als Programes de Promoció Escolar 2020-2021

.

Consulta tota la informació aquí

.

.


.

  • Convocatòria Assemblea General Ordinària

Tindrà lloc el proper dia 17 de desembre a les 18 hores a Barcelona per via telemàtica (segons l’art. 31bis del Decret legislatiu 1/2000 que aprova el Text refós de la Llei de l’Esport (inclòs pel Decret Llei 3/2020 de 8 de setembre)). L’ordre del dia serà el següent:

.

ORDRE DEL DIA

Punt 1r – Obertura de l’Assemblea per la Presidenta de la FCEH.

Punt 2n – Formació de llista d’assistents i comprovació de vots.

Punt 3r – Nomenament d’interventors per a la signatura de l’acta.

Punt 4t – Aprovació, si s’escau, dels Reglaments Esportius.

Punt 5è – Aprovació, si s’escau, del Calendari d’Activitats de la temporada 2020/2021.

Punt 6è – Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021.

Punt 7è – Presentació del seguiment pressupostari 2020.

Punt 8è – Ratificació, en aplicació de l’art. 52 dels Estatuts, dels nomenaments de Delegats Territorials efectuats per acord de la Junta Directiva en sessió de 5 d’octubre de 2020.

Punt 9è – Precs i preguntes.

.

.

.