Cessió d’imatges

Cessió d’imatges

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un tractament, necessari per a la prestació dels nostres serveis federatius, sota la responsabilitat de Federació Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H., amb CIF Q5856328I i domicili a la Rambla Guipúscoa 23-25, 1er E, 08018, Barcelona, amb la única finalitat d’agilitzar la gestió administrativa.

Aquestes dades seran tractades pels treballadors de Federació Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H. i els seus col·laboradors en cas que fos necessari. Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge Federació Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H. demana el consentiment al pacient per a poder publicar imatges i/o vídeos on vostè pugui estar identificable a la pàgina web de la Federació, a les xarxes socials on la FCEH hi tingui perfil corporatiu (com twitter, instagram, youtube i la resta de xarxes socials oficials), adjunt a les notes de premsa que la FCEH envia als mitjans de comunicació, en accions que la FCEH dugui a terme amb els seus col·laboradors, revista “Esports d’Hivern” i als díptics o documentació corporativa que es generi.

Marcant la casella, autoritza a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H. a poder publicar imatges i/o vídeos on vostè pugui estar identificable, a la pàgina web de la Federació, a les xarxes socials on la FCEH hi tingui perfil corporatiu (com twitter, instagram, youtube i la resta de xarxes socials oficials), adjunt a les notes de premsa que la FCEH envia als mitjans de comunicació, en accions que la FCEH dugui a terme amb els seus col·laboradors, la revista “Esports d’Hivern” i als díptics o documentació corporativa que es generi.

Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a Federació Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H., a l’adreça Rambla Guipúscoa 23-25, 1er E, 08018, Barcelona.

 

Cesión de imagenes

De conformidad con lo que establece el Reglamento 679/2016, les informamos que sus datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de un tratamiento necesario para la prestación de nuestros servicios federativos, bajo la responsabilidad de Federación Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H., con CIF Q5856328I y domicilio en Rambla Guipúscoa 23-25, 1er E, 08018, Barcelona, con la única finalidad de agilizar la gestión administrativa.

Estos datos serán tratados por los trabajadores de Federación Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H. y sus colaboradores en caso que sea necesario. Los datos de carácter personal se conservaran en cumplimiento de los términos legales de prescripción que resulten de aplicación

Dado que el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen Federación Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H. pide el consentimiento al paciente para poder publicar imágenes y/o vídeos donde usted pueda estar identificable en la página web de la Federación, en las redes sociales donde la FCEH tenga perfil corporativo (como Twitter, Instagram, Youtube y el resto de redes sociales oficiales), adjunto a las notas de prensa que la FCEH envía a los medios de comunicación,  en acciones que la FCEH lleva a cabo con sus colaboradores, la revista “Esports d’Hivern” y en los dípticos o documentación corporativa que se genere.

Marcando la casilla, autoriza a la Federación Catalana d’Esports d’Hivern o F.C.E.H. a poder publicar imágenes y/o vídeos donde usted pueda estar identificable en la página web de la Federación, en las redes sociales donde la FCEH tenga perfil corporativo (como Twitter, Instagram, Youtube y otras redes sociales oficiales de la FCEH), adjunto a las notas de prensa que la FCEH envia a los medios de comunicación, en acciones que la FCEH lleve a cabo con sus colaboradores, en la revista “Esports d’Hivern” y en los dípticos o documentación corporativa que se genere.

Puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portablidad de los datos personales a través de un escrito dirigido a Federación Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H., con dirección Rambla Guipúzcoa 23-25, 1er E, 08018, Barcelona.