Llicència estatal i catalana per a menors de 16 anys de gel, fons i múixing

Protocol

Protocol

Documentació imprescindible

  • Comunicat de sinistre complimentat, signat i segellat per la Federació, Club o Associació esportiva corresponent.
  • Llicència federativa en vigor.

Passos a seguir

  • Assistència: És imprescindible trucar al telèfon d’assistència d’Allianz 902.102.687 on s’indicarà quin és el centre concertat d’urgències més proper del lloc de l’accident.
  • El Federat ha de dirigir-se al centre concertat indicat, on s’identificarà com a membre de la Federació mitjançant la seva llicència i DNI.
    Rebuda la primera assistència si es requereix ingrés o intervenció quirúrgica urgent, el Centre Sanitari sol·licitarà autorització a l’Assegurador, acompanyant informe mèdic amb el diagnòstic i prescripció de l’assistència rebuda, prescripció de l’assistència necessària i còpia de la Llicència federativa. L’Assegurador autoritzarà o rebutjarà la prestació directament al Centre. En cas d’impossibilitat de contactar per ser dia festiu o un altre motiu justificat, i si el Centre Sanitari estima necessària la intervenció, procedirà a realitzar-la.
  • Assistències mèdiques posteriors a la 1a visita: Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives, etc.) una vegada presentada el Comunicat d’accidents; el Centre Sanitari sol·licitarà l’oportuna autorització al Assegurador, el qual respondrà directament al Centre Sanitari acceptant o rebutjant la prestació.
  • A l’estranger: S’haurà d’acudir al Centre Mèdic del lloc de l’accident i fer-se càrrec de les despeses d’Assistència que posteriorment seran reemborsades per l’Assegurador sempre que estiguin garantides a la pòlissa.
  • Documentació a aportar: S’ha d’enviar el Comunicat d’accidents i els informes mèdics d’assistència al correu: asistenciacolectivos@allianz-assistance.es
  • Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en centres mèdics o per part de facultatius concertats amb la companyia asseguradora. La Companyia no es farà càrrec de les despeses derivades d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el supòsit que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los a l’assegurat.