Política de devolucions inscripcions

Política de devolucions inscripcions

L’esportista que realitza la inscripció no té dret a la devolució de l’import un cop sol·licitada i realitzat el pagament, excepte en el cas que el reglament de la competició ho contempli.

En el cas de que es vulgui realitzar una reclamació, es poden posar en contacte amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) a través del correu electrònic info@fceh.cat

En el moment de la sol·licitud d’inscripció i un cop realitzat el pagament, la  FCEH validarà la inscripció corresponent. Si al sol•licitar la inscripció també es sol•licita l’ assegurança de dia, aquesta es tramitarà a través de la corredoria  per a què hi tinguin constància.

El contractant de la inscripció i, si correspon, de l’assegurança, serà responsable d’aportar la informació veraç i fidedigna per a la contractació, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. Així mateix, el contractant es compromet a fer un ús adequat i ajustat a dret dels continguts i serveis facilitats a través del web.

Les nostres oficines es troben a la Rambla Guipúscoa, 23-25, 1er. Porta E. 08018 Barcelona, NIF Q 5856328 I

 

 

Política de devoluciones inscripciones

El deportista que realice la inscripción no tiene derecho a devolución del importe una vez solicitada y realizado el pago, excepto en el caso de que el reglamento de la competición lo contemple.

En el caso de que se desee realizar una reclamación, se pueden poner en contacto con la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) a través del correo electrónico info@fceh.cat.

En el momento de la solicitud de la inscripción y una vez realizado el pago, la FCEH validará la inscripción correspondiente. Si al solicitar la inscripción también se solicita el seguro de día, este se tramitará a través de la correduría para que tengan constancia.

El contratante de la inscripción y, si corresponde, del seguro, será responsable de aportar la información veraz y licita para la contratación, comprometiéndose a realizar un uso diligente y confidencial de este. Así mismo, el contratante se compromete a hacer un uso adecuado y ajustado a derecho de los contenidos y servicios facilitados a través de la web.

Nuestras oficinas se encuentran en Rambla Guipúscoa, 23-15, 1er. Porta E. 08018 Barcelona, NIF Q 5856328 I