Política de devolucions assegurances

Política de devolucions assegurances

El contractant de l’assegurança no té dret a la devolució de l’import un cop sol·licitada i realitzat el pagament.

En el cas de que vulguin realitzar una reclamació, es poden posar en contacte amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern a través del correu electrònic assegurances@fceh.cat.

L’assegurança sol·licitada a través del web entra en vigor a les 24 hores de fer efectiu el pagament.

En el moment de la sol·licitud de contractació i la realització del pagament, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern emetrà la targeta corresponent a l’assegurança contractada, que s’enviarà per correu ordinari a l’adreça indicada pel contractant al formulari.

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern informarà de la sol·licitud de la assegurança a la companyia que correspongui perquè tingui constància.

El contractant de l’assegurança serà responsable d’aportar la informació veraç i lícita per a la contractació de l’assegurança comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. Així mateix, el contractant es compromet a fer un ús adequat i ajustat a dret dels continguts i serveis facilitats a través del web.

Les nostres oficines es troben a Rambla Guipùscoa 23-25, 08018 Barcelona, NIF Q5856328I

 

Política de devoluciones para seguros

El contratante del seguro no tiene derecho a la devolución del importe una vez solicitado y realizado el pago.

En el caso de que quieran realizar una reclamación, se pueden poner en contacto con la Federación Catalana d’Esports d’Hivern a través del siguiente correo electrónico: assegurances@fceh.cat.

El seguro solicitado a través de la web entra en vigor a las 24 horas de hacer efectivo el pago.

En el momento de la solicitud de contratación y la realización del pago, la Federación Catalana d’Esports d’Hivern emitirá la tarjeta correspondiente al seguro contratado, que se enviará por correo ordinario a la dirección indicada por el contratante en el formulario.

La Federación Catalana d’Esports d’Hivern informará de la solicitud del seguro a la compañía que corresponda para que tenga constancia

El contratante del seguro será responsable de adoptar la información veraz y licita para la contratación del seguro comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de ésta. Así mismo, el contratante se compromete a hacer un uso adecuado y ajustado a los derechos de los contenidos y servicios facilitados a través de la web.

Nuestras oficinas se encuentran en Rambla Guipúzcoa 23-25, 08018 Barcelona, NIF Q5856328I