Data límit de resolució d’expedients de formació

El 20 de juliol de 2014 finalitza el termini per a la resoldre els expedients de formacions d’esports d’hivern reconegudes abans de 1999 com ara l’homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors.

Tots els expedients hauran de tenir el registre d’entrada en el Consejo Superior de Deportes o en qualsevol registre dels previstos en el article 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de novembre o a través dels mitjans electrònics previstos en la Ley 11/2077, de 22 de juny, fins a la citada data. Els expedients amb registre d’entrada posterior no podran ser resolts. 

Per a més informació
Telèfon: 915895115
Web CSD